Algemene voorwaarden

1 ALGEMEEN
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die de opdracht verleent.
1.2 Opdrachtnemer: LIME TREE Research & Education, hierna te noemen “LIME TREE”.
1.3 Opdracht c.q. Overeenkomst:: de overeenkomst van opdracht, waarbij LIME TREE zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te
verrichten.

2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door LIME TREE aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de opdrachtbevestiging wordt afgeweken.
2.2 Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door LIME TREE uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door LIME TREE en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door LIME TREE retour is ontvangen. Zolang de
opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt LIME TREE zich het recht voor haar (personeels-) capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan LIME TREE verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging
wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet -getekend -retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat LIME TREE op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.
3.3 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere offertes, voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
3.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat
deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4 MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke LIME TREE overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig aan LIME TREE ter beschikking worden gesteld.
4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat LIME TREE onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
4.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan LIME TREE ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat LIME TREE wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van LIME TREE noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.
Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer, telefoon- en faxfaciliteiten.
4.5 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door LIME TREE noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde LIME TREE in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1 Alle werkzaamheden die door LIME TREE worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste iOpdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien LIME TREE echter uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht gehouden
is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever innzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van   aan de zijde van LIME TREE, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis
5.2 LIME TREE bepaalt de wijze waarop de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
5.3 LIME TREE heeft het recht om de op de Opdracht ingezette medewerker na overleg met Opdrachtgever te vervangen.
5.4 LIME TREE kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien  rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
5.5 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met LIME
TREE overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van LIME TREE om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is
van overeenkomstige toepassing op LIME TREE.
5.5 LIME TREE houdt terzake van de Opdracht een dossier aan met daarin kopieën van relevante documenten, dat eigendom is van LIME TREE.

6 GEHEIMHOUDING
6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps-) regel haar daartoe verplicht, is LIME TREE verplicht tot geheimhouding tegenover
derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is LIME TREE niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door
Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen Hierop wordt echter een
uitzondering gemaakt in het geval LIME TREE voor haarzelf optreedt in een tucht, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.
6.3 LIME TREE en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
6.4 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, is LIME TREE gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte
werkzaamheden aan (potentiële) klanten van LIME TREE en slechts ter indicatie van de ervaring van LIME TREE.

7 INTELLECTUELE EIGENDOM
7.1 LIME TREE behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft
gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of
andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
7.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten
van LIME TREE, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te
exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van LIME TREE
toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover
passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige
toepassing.

8 HONORARIUM
8.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals
bijvoorbeeld Ionen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is LIME TREE gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te
passen.
8.2 Het honorarium van LIME TREE wordt middels een opdrachtbevestiging vastgelegd.
8.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege(kunnen) worden opgelegd.

9 BETALING
9.1 LIME TREE zal haar inzet per kalendermaand achteraf factureren onder opgave van het aantal in die maand gewerkte uren. In het geval van
een adviesopdracht zal LIME TREE het overeengekomen honorarium per kalendermaand achteraf factureren.
9.2 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient
te geschieden in euro’s (€), door middel van overmaking ten gunste van een door LIME TREE aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de
hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
9.3 Bij overschrijding van de onder 9.2 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door LIME TREE ten minste éénmaal te zijn aangemaand om
binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som
opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van
invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke
kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van LIME TREE de werkelijke
buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door LIME TREE gemaakte
kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
9.4 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van LIME TREE daartoe aanleiding geeft, is LIME
TREE gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door LIME TREE te bepalen vorm
en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is LIME TREE gerechtigd, onverminderd haar overige
rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan LIME TREE uit welke hoofde dan
ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke
Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

10 LEVERINGSTERMIJN
10.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te
stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door LIME TREE
is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
10.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt
en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als
fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.
10.3 De Overeenkomst kan -tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is –door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden
ontbonden, tenzij LIME TREE de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen
leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

11 OPZEGGING
11.1 Opdrachtgever en LIME TREE kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming
van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke
termijn verzetten.
11.2 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een
opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is
benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van
een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke
beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
11.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft LIME TREE recht op vergoeding van het aan haar zijde
ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de
vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan LIME TREE
zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door LIME TREE, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van LIME
TREE bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan
Opdrachtgever zijn toe te rekenen. LIME TREE behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties
voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan
toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor LIME TREE extra
kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
11.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom
toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

12 CONTRACTSOVERNEMING/VRIJWARING
12.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij LIME TREE hiermee
uitdrukkelijk akkoord gaat. LIME TREE is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval
om alsdan alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen.
Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij
partijen expliciet anders overeenkomen.
12.2 Opdrachtgever vrijwaart LIME TREE ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist
nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

13 AANSPRAKELIJKHEID
13.1 LIME TREE zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van LIME TREE kan
worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan LIME TREE onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is
LIME TREE voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van
LIME TREE die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is LIME TREE voor die schade aansprakelijk tot maximaal één van de bedragen zoals
in sub a)en sub b) van dit artikel is vastgelegd, tenzij er aan de zijde van LIME TREE sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove
nalatigheid:
sub a) In het geval van een adviesopdracht is LIME TREE aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat LIME TREE in het kader
van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een adviesopdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van
de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat LIME TREE in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste 6
maanden heeft ontvangen.
sub b) In het geval van een Opdracht tot Interim Management is LIME TREE aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat LIME
TREE in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste twee maanden heeft ontvangen.
13.2 Opdrachtgever vrijwaart LIME TREE voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan LIME
TREE onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar
handelen of nalaten die hem is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van LIME TREE.

14 INTERNETGEBRUIK
Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en LIME TREE op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met
elkaar kunnen communiceren. Zowel LIME TREE als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico's kleven zoals -
maar niet beperkt tot -vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en LIME TREE stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen
zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als
LIME TREE zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van
voornoemde risico's.

15 VERVALTERMIJN
Voor zover in de opdrachtbevestiging niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken
hoofde ook jegens LIME TREE in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever
deze rechten en/of bevoegdheden jegens LIME TREE kan aanwenden.

16 AFSTAND VAN RECHTEN
Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van LIME TREE zal de rechten en bevoegdheden van LIME TREE onder deze
Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht
zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

17 CONVERSIE
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen
beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk
overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

18 NAWERKING
De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze
Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

19 STRIJDIGE CLAUSULES
In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de
opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

20 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
20.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en LIME TREE is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen
Opdrachtgever en LIME TREE, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te s’-Hertogenbosch.

21 SLOTBEPALING
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven. LIME TREE en Opdrachtgever zijn gehouden alsdan zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of
vernietigde bepaling(en) in de dan ontstane situatie te voorzien.

Downloads


Partner

serum.jpg

Contact

LIME TREE Research & Education

Office 's-Hertogenbosch
tel. +31 (0)6 51366752

info@limetree-research.nl